Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

3000 HOÀNH PHI CÂU ĐỐI HÁN NÔM – Chủ Biên: Trần Lê Sáng

$50.00

Description

Sách do Hội Đồng Biên Soạn gồm 4 học giả:*TRẦN LÊ SÁNG (Chủ Biên) *PHẠM KỲ NAM *PHẠM ĐỨC DUẬT *NGÔ VƯƠNG ANH (Thư ký)

Nội Dung: *Bốn đôi câu đối của các thành viên nhóm biên soạn.

*Lời Tựa.

*Phần I: Hoành Phi.

*Phần II: Câu Đối Nôm.

*Phần III: Câu Đối chữ Hán, gồm 3 chủ đề

1. Câu đối Tết – 2. Phong Cảnh – 3. Học tập, Tu dưỡng – 4. Chúc mừng, Thăm viếng.

*Tản mạn Giai thoại về Câu Đối

*Một số Thuật ngữ

Sách in bởi NXB VHTT –  Dày 806 trang- Bìa cứng – Khổ 9×6′. Nặng 2lbs. Giá $50

Additional information

Weight 32.00 oz
Dimensions 8 × 5.5 × 1.75 in