Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

HÁN- VIỆT TỪ ĐIỂN của Thiều Chửu

$150.00

Description

Bản in từ tài liệu gốc, với “Mấy Lời Nói Đầu” là tâm tình của chính Tác Giả thuật lại nguyên nhân đưa ông đến với “công việc đại sự” nầy:

Ông viết: “Việc làm Tự Điển không phải là việc dễ, vì có hai cớ lớn:…,” tác giả đã nêu ra hai cớ lớn đó – và viết thêm: “Vì những sự khó như thế, nên các nước văn minh phải đặt riêng ra một ban làm tự điển, toàn các bực học vấn cực uyên thâm, từng trải đầy đủ; năm nào cũng làm cũng sửa; thế mà cũng chưa ai dám tự xưng là đúng hết được. Ngay như bộ Khang Hy Tự Điển, vua Khang Hy đã để hết tâm trí vào đấy, cử ra một ban gồm ngót trăm quan toàn bực đại khoa nguyên lão sung vào, ròng rả trong bao năm trời mới đem khắc bản. Thế mà bây giờ học giả còn tìm ra được rất nhiều chỗ sai lầm.

Việc làm tự điển quan trọng đến thế nào, khó khăn đến thế nào, chỉ cần xem hai cớ tôi chứng dẫn trên cũng đủ khiếp đảm kinh hồn không ai dám cầm bút mà làm tự điển nữa…”

Cả đoạn sau đó trong “Mấy Lời Nói Đầu”, tác giả đã giải thích tại sao ông dám cả gan làm chuyện trọng đại nầy.

Sách nguyên bản, hiếm có trên cả thị trường quốc nội lẫn quốc ngoại hiện nay. Mời mua nhanh kẻo không còn.

Sách dày 909 trang. Bìa cứng. Khổ 5.5×7.5′. Nặng: 2 lbs. Tồn kho: 01 cuốn. Giá: $150

Additional information

Weight 32 oz
Dimensions 8.2 × 5 × 2 in