Trống Đồng News & Books & Herbals & Everything That Relates to VietNamese PP

Month: February 2019

Banner

Lại “Chào Năm Mới!”

Mỗi Kỳ Một Chuyện Phó Thường Dân/Trống Đồng Chắc Bạn đọc sẽ hỏi người viết: Chào năm mới tại sao lại đi cùng với dấu chấm than!? Xin thưa rằng…
Banner